ین قالب رابط کاربری آماده استفاده و پشتیبانی از پروژه های شما می باشد تا شما بتوانید محیط برنامه خود را به متریال دیزاین مجهز کنید و کاربر لذت بیشتری از کار با برنامه شما ببرد، شما می توانید بخش هایی را که دوست دارید انتخاب کنید و آنها را در کد خود قرار دهید این سورس کد بیش از 30 دسته بندی دارد و در این دسته بندی ها بیش از 300 طرح موجود می باشد که این طرح های فوق العاده ارزش بیشتر از قیمت این سورس کد دارد.

تمام پوشه ها، نام فایل، نام کلاس متغیر بوده  و روش تابع به خوبی سازمان یافته است و به خوبی نام این قالب را به آسانی می توانید تغییر دهید و در پروژه خود استفاده کنید .

 

شما بعد از خرید چه چیزی دریافت می کنید :

  • سورس کد کامل اندروید استودیو

  • راهنمای استفاده

ویژگی های المنت های متریال اندروید استودیو MaterialX :

Bottom Navigation
Bottom Sheet
Buttons Variant
Card View
Chips
Dialog View
Expansion Panels
Grid View
List View
Menu Variant
Pickers (Date, Time, Color)
Progress & Activity
Sliders
Snackbars & Toasts
Steppers
Tab View
Form
Toolbars
Profile
No Item Page (Empty State)
Player (Media)
Timeline (Social Media)
Shopping (Ecommerce)
Search Page
Dashboard
Article
Slider Image
Ripple Effect
Using Android Studio & Build Gradle
Well Documented
Clean & Neat Code (Relative

 

CHANGE LOG : 

# UPDATE V 2.3 - ( 25 Mar 19 )
- Add 4 new Lists, 
- Add 5 new Profile, 
- Add 5 new Search Page, 
- Add 3 new Dashboard, 
- Add 4 new Chat, 
- Add 1 new Category, 
- Migrating to the New Places SDK Client, 
- Add Search Feature

# UPDATE V 2.2 - ( 10 Des 18 )
- Add 1 new Bottom Navigation, 
- Add 6 new custom Toast, 
- Add 9 new custom Snackbar, 
- Add 9 new Form, 
- Add 7 new Profile

# UPDATE V 2.1 - ( 27 Aug 18 )
 -Update latest gradle tools version
 -Update latest google support library
 -Add 2 new categories
 -Add 44 new unique layout

# UPDATE V 2.0 - ( 18 Mar 18 )
 -Update gradle tools version
 -Update google support library
 -Add 5 new categories
 -Add 35 new unique layout
# UPDATE V 1.0 - ( 17 Aug 17 )
 -Initial Release