سورس Material Design UI Android Template App

 

ما این رابط کاربری زیبا را برای ارائه به توسعه دهندگان ساخته ایم تا بسادگی و به سرعت نرم افزار های خود را با رابط کاربری زیبا بسازند.

دیگر نیاز نیست وقت گرانبهای خود را برای تنظیم گرافیک و رابط کاربری از پیش ساخته شده از دست بدهید، ما این کار را برای شما انجام داده ایم!

 

دانلود اپلیکیشن دموی قالب ها

مستندات آنلاین راهنمای استفاده از قالب ها

ویدیوی آموزشی قالب ها

 

 سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

سورس قالب های اماده برنامه های اندروید - کدانواتو

 

مواردی که در رابط کاربری پشتیبانی میشوند:


Tabs
Wizards
elements: Universal Image Loader
Custom Dialogs
ListViews
Parallax Effect
Left Menu
Login Page
Image Gallery
Shape Image Views
Progress Bars
Check Buttons
Splash Screen
Text views
Search bars
Icons
Icons are added via Fontello
Unified graphic
Easy colors changing
Finished elements and layouts ready to use
Many elements have animation and/or transparency

* قابلیت های نامبرده شده در اندروید 4.4 به بالا به درستی قابل استفاده هستند.

 

Updates logs

VERSION 2.1 UPDATE 02.03.2017

-Now targeting SDK version 25 (android N)
-Implemented push notifications over Firebase
-Added email subscribe dialog over MailChimp
-No more depracated code warnings -Cleaned build problems 
-Project uses more of AppCompat Support library 
-Upgraded AppCompat Support Library to version 25.1.1 and simplified its upgrade process 
-Eclipse project deleted and not supported anymore

VERSION 2.0 UPDATE

Tabs – added five categories (Media, Shop, Social, Travel and Universal) of tabs and added five new fragments. 
Wizards – added five categories (Media, Shop, Social, Travel and Universal) of wizards and added five new fragments. 
Custom Dialogs – added six categories of dialogs (Media, Shop, Social, Travel, Universal Info and Universal Warrning). 
Change some images

VERSION 1.2 UPDATE

List Views – added new UI elements for Media and Shop in all categories, except Appearance animations
Parallax – added new UI elements for Media and Shop
Left Menus – added new UI elements for Media and Shop
Login Pages – added new UI element for Media and added new Register Shop element
Shape Image Views – added new shapes in Media and Shop design
Search Bars – added new UI elements for Media and Shop
Progress Bars – added new shapes in Media, Shop, Social and Travel design
Change some images

VERSION 1.1 UPDATE

List Views – added new UI elements for Travel and Social in all categories, except Appearance animations
Parallax – added new UI elements for Travel and Social
Left Menus – added new UI elements for Travel and Social
Login Pages – added new UI elements for Travel and Social, and added new Register Travel elements
Shape Image Views – added new shapes in Travel and Social design
Search Bars – added new UI elements for Travel and Social
Change most of images
Provide Eclipse project and Android Studio project separately